Tin Đảng - Đoàn thể
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Kiểm toán nhà nước
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 28/10/2016, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Kiểm toán nhà nước (KTNN), nhằm kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị; đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước cùng các đồng chí trong Ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Thay mặt Ban cán sự đảng, đồng chí Hoàng Hồng Lạc - Ủy viên thường trực Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã báo cáo với Đoàn về tình hình Đảng bộ KTNN và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, hiện nay, Đảng bộ KTNN có 32 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có: 10 đảng bộ cơ sở, 10 đảng bộ bộ phận, 06 chi bộ cơ sở, 06 chi bộ trực thuộc với tổng số 1.473 đảng viên, chiếm tỷ lệ 63% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đảng bộ KTNN có vai trò quan trọng trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thuộc KTNN.

Trong thời gian qua, Ban cán sự đảng, Ban thường vụ Đảng ủy KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị và gắn việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế của Ngành như: tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm toán; xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ; từng bước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quan hệ quốc tế…

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động, 02 chương trình công tác với 8 đề án toàn khóa, bao trùm toàn các nội dung trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Ban chấp hành Đảng bộ, trong đó, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ trước; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra, phù hợp với sự phát triển của KTNN trong giai đoạn mới. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nghiên cứu, tổ chức thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động, các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ KTNN đề ra. Các cấp ủy đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, gắn việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW.

Với các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng và Ban thường vụ Đảng ủy, hoạt động của KTNN đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, nhất là công tác khảo sát, đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu để xây dựng kế hoạch kiểm toán thật sát và đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán. Bên cạnh đó, hàng tháng, Ban thường vụ Đảng ủy đều có hướng dẫn các nội dung sinh hoạt chi bộ để quán triệt cho cán bộ, đảng viên các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Tổng Kiểm toán nhà nước. Hiện nay, Ban cán sự đảng và Ban thường vụ Đảng ủy KTNN đang yêu cầu cấp ủy các đơn vị tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm tại các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán có kết quả xử lý tài chính thấp trong 2 năm 2014 và 2015 để xác định rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Thông qua kết quả kiểm toán, KTNN đã phát hiện và kiến nghị để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế đối với cơ chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, tài sản công của đất nước. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản của KTNN từng bước được hoàn thiện nhất là các văn bản quản lý và văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán. Hệ thống tổ chức bộ máy từng bước được tăng cường. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, Ban cán sự đảng và Ban thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có đạo đức trong sáng, văn hóa ứng xử, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Các mặt công tác khác như hợp tác quốc tế, thông tin, tuyên truyền, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin... từng bước đáp ứng được yêu cầu.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của Đảng bộ KTNN trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đợt kiểm tra này, đồng chí yêu cầu Đảng bộ KTNN nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm và chưa làm được trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới tốt hơn. Về chiến lược lâu dài, đồng chí cho rằng KTNN cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò kiểm tra, giám sát các nguồn lực tài chính, tài sản công; tập trung kiểm toán các vấn đề nổi cộm của của đất nước đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm như vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; nợ công; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tái cấu trúc hệ thống ngân hàng; các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông... ; tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn hiện nay của ngành KTNN và ghi nhận các ý kiến đề xuất của Đảng ủy KTNN để xem xét, báo cáo Bộ Chính trị.

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định: Ban cán sự Đảng, Ban thường vụ Đảng ủy và toàn Đảng bộ KTNN luôn quan tâm đến việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng Đảng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng vào thực tiễn hoạt động của Ngành, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch vững mạnh với 8 chữ vàng truyền thống “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”. Trong đợt kiểm tra này, Ban cán sự đảng, Ban thường vụ Đảng ủy KTNN và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN sẽ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo kế hoạch được thông qua, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, đồng thời tiến hành kiểm tra thực tế 5 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy KTNN gồm: Đảng ủy KTNN khu vực I, KTNN khu vực II, KTNN chuyên ngành Ia, KTNN chuyên ngành V và Chi bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Mốc thời gian kiểm tra là từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến hết quý III/2016. Thời gian kiểm tra diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 30/11/2016./.

Thanh Hà

Các bài đã đăng