Tin Đảng - Đoàn thể
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Kiểm toán nhà nước
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước chú trọng thực hiện. Bằng nhiều hình thức sáng tạo, việc sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ Kiểm toán nhà nước trong tình hình mới.
Một buổi sinh hoạt Đảng tại KTNN khu vực III
 
Thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề
 
Trong những năm qua, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã có nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Ban chấp hành TW, Đảng ủy Khối các cơ quan TW về nội dung sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn Đảng bộ KTNN đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn coi trọng công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đó là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ.
 
Để thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định, ngoài việc thực hiện theo hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy cấp trên; hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đều có công văn chỉ đạo về việc thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó có hướng dẫn cụ thể về các nội dung sinh hoạt, đặc biệt là các nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với từng khối chuyên môn của KTNN.
 
Nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ, cũng như của từng cấp ủy, như: tập trung thảo luận thống nhất thực hiện Đề án Lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch kiểm toán; Lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán; Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của KTNN; Lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của KTNN; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của KTNN; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy với thanh tra, kiểm tra của ngành; Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể của KTNN; phổ biến quán triệt tới toàn thể đảng viên về tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và sự tham gia của KTNN trong ASOSAI…
 
Ngoài ra, đối với khối KTNN chuyên ngành, khu vực, một trong số các nội dung trọng tâm tại các cuộc họp chi bộ là việc trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao hiệu qủa lãnh đạo công tác chuyên môn. Trong năm 2016, Đảng ủy KTNN có công văn yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm về kết quả kiểm toán năm 2014, 2015 ở các tổ, đoàn kiểm toán có kết quả kiến nghị xử lý tài chính thấp hoặc không có phát hiện kiến nghị xử lý tài chính; đồng thời coi đây là nội dung sinh hoạt chính thức tại các cuộc họp chi bộ hàng tháng.
 
Việc thực hiện Chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị cũng được Đảng ủy KTNN đặc biệt chú trọng và đưa nội dung này thành một trong nội dung sinh hoạt thường xuyên tại các Chi bộ. Hàng năm, Đảng ủy KTNN đều có hướng dẫn học tập chuyên đề theo định hướng của Đảng cấp trên, như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm…
 
Việc tổ chức sinh hoạt các chuyên đề được các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức linh hoạt, gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI), quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN và Chuẩn mực KTNN số 30-Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp… Các cấp ủy đảng chủ động lựa chọn các chủ đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với hoạt động của KTNN để phổ biến, quán triệt và học tập gắn với tôn chỉ hoạt động của Ngành “Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng”. Từng đảng viên có Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng tháng có đối chiếu với những nội dung đã đăng ký để tự nhận xét, đánh giá, liên hệ với bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo gương Bác.
 
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy KTNN đã ban hành Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 8/4/2016 về việc ban hành 04 đề án của Chương trình 2 toàn khóa: Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh, trong đó có 4 đề án cụ thể của công tác dân vận, công tác tuyên giáo, công tác tổ chức và công tác kiểm tra.
 
Đề án Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán xác định đưa sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, thường xuyên, khoa học hơn; thông qua đó làm cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đề án cũng xác định rõ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tính chiến đấu trong sinh hoạt; đẩy mạnh tinh thần tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên; thống nhất trong tư tưởng và hành động, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong chi bộ.
 
Sinh hoạt Đảng tạm thời, mô hình sáng tạo trong sinh hoạt đảng.
 
Đảng bộ KTNN là đảng bộ cấp trên cơ sở gồm 32 tổ chức đảng trực thuộc, với gần 1300 đảng viên. Với đặc thù của Đảng bộ KTNN là hàng năm có tới gần 80% số đảng viên phải thường xuyên tham gia các đoàn đi kiểm toán ở xa cơ quan từ 7 đến 8 tháng trên địa bàn khắp cả nước. Việc quản lý cán bộ, đảng viên gặp nhiều khó khăn, khó duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng quy định. Khắc phục tình trạng này, ngoài việc lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng ủy KTNN đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”. Đảng ủy KTNN đã ban hành các hướng dẫn thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán nhằm đảm bảo duy trì chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định và đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của cấp ủy đảng đối với hoạt động kiểm toán.
 
                                    
Một buổi sinh hoạt chi bộ tạm thời tại Đoàn Kiểm toán của Đảng bộ KTNN khu vực I
 
Việc thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời yêu cầu cấp ủy hoặc lãnh đạo Đoàn kiểm toán phải làm Bí thư chi bộ để vừa lãnh đạo đoàn kiểm toán thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, vừa lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế tổ chức của đoàn kiểm toán. Chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời có trách nhiệm phân công, kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán; Cấp ủy chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời phải nắm được diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đồng thời đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc, quần chúng ưu tú trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, kịp thời giáo dục, xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm nguyên tắc đảng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; Cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời theo quy định của Điều lệ Đảng.
 
Tại các chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đều đảm bảo duy trì sinh hoạt 3 kỳ theo đoàn kiểm toán và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Nội dung sinh hoạt đảng phong phú, thảo luận nhiều chuyên đề để nâng cao chất lượng kiểm toán, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đa số các chi bộ đều duy trì tốt chế độ thông tin báo cáo giữa chi bộ đảng tạm thời với cấp ủy của chi bộ, đảng bộ. Các cấp ủy gắn được trách nhiệm của từng cấp uỷ viên, người đứng đầu cấp uỷ đối với toàn bộ hoạt động của từng đoàn kiểm toán, đảm bảo việc phân công, phân cấp đảng viên theo dõi, hướng dẫn, quản lý và giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên; khi đoàn kiểm toán kết thúc nhiệm vụ, các chi bộ tạm thời đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả lãnh đạo của cấp uỷ, nhận xét đảng viên và sổ ghi biên bản sinh hoạt về chi uỷ quản lý, theo dõi để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.
 
Nhận thấy mô hình sinh hoạt đảng tạm thời phát huy được nhiều ưu điểm, chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời ngày càng nề nếp và chất lượng, góp phần làm tốt công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên trong thời gian đi kiểm toán. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ đảng tạm thời, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ kiểm toán;Trong các năm 2014, 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã ban hành Chỉ thị về “Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán” cũng như kịp thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn về việc thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời đối với Đoàn kiểm toán phù hợp với thực tiễn hoạt động. Các Chỉ thị, hướng dẫn đã đề ra những biện pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh tới vai trò của người đứng đầu chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán; các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với hoạt động của chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy KTNN, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất của cấp ủy đảng trực thuộc đối với việc duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ tạm thời cũng như yêu cầu các chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và nội dung sinh hoạt…
 
Có thể khẳng định rằng, trong thời gian qua, các cấp uỷ đảng và các đảng viên đã nhận thức được vai trò quan trọng và sự cần thiết của việc thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán, ý thức trách nhiệm của cấp uỷ và đảng viên đối với việc sinh hoạt chi bộ đảng tạm thời ngày càng được nâng lên. Kết quả cho thấy, từ khi triển khai thực hiện Hướng dẫn số 23- HD/ĐU đến nay, Đảng bộ KTNN đã thành lập được khoảng hơn 800 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán, riêng giai đoạn 2010-2015 thành lập 549 chi bộ. Việc thành lập chi bộ tạm thời được coi là phương pháp đảm bảo duy trì chế độ sinh hoạt đảng của đảng viên, đảm bảo được sự lãnh đạo thường xuyên trực tiếp của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động của các đoàn kiểm toán. Mô hình chi bộ tạm thời của KTNN cũng được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, khuyến khích. Chia sẻ về mô hình này của Đảng bộ KTNN, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã khẳng đinh: “Công tác xây dựng đảng nói chung và trong công tác cán bộ nói riêng trong Khối các cơ quan trung ương có nhiều điển hình và nhân tố mới, cách làm hay. Việc thành lập các chi bộ sinh hoạt đảng tạm thời của Đảng bộ KTNN là điểm sáng tạo và đây là kinh nghiệm quý để Đảng ủy Khối nghiên cứu và tổng kết, từ đó chỉ đạo trong toàn Đảng bộ Khối phát huy kinh nghiệm và cách làm tốt.”
 
Một vài đề xuất nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
 
Có thể thấy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ KTNN trong những năm qua ngày càng được chú trọng với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong tình hình mới. Trong sinh hoạt, nội dung sinh hoạt còn công thức, nặng về phổ biến chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; một số chi bộ chưa chú ý sinh hoạt chuyên đề, chưa đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt, thảo luận. Trong thảo luận, ý kiến mang tính phản biện chưa nhiều; thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa thường xuyên, còn nể nang, né tránh… Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp còn thể hiện ở việc sau sinh hoạt chưa phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp uỷ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát chưa tốt... Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này xuất phát từ nhiều yếu tố: Nhận thức của không ít cấp uỷ cũng như ý thức, trách nhiệm của đảng viên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh chưa đầy đủ; Việc đánh giá phân loại chi bộ, đảng viên có những hạn chế, chưa tạo động lực cho đảng viên và chi bộ phấn đấu nâng cao chất lượng sinh hoạt…
 
Từ thực tế trên, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, toàn Đảng bộ KTNN cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
Tiếp tục quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên về sinh hoạt chi bộ; Chỉ đạo tích cực, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, coi việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp quan trọng để đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
 
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi việc tự phê bình và phê bình là một nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Ngoài việc duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, tăng cường những buổi sinh hoạt chuyên đề, thông tin đầy đủ những văn bản chỉ đạo, lãnh đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong công tác xây dựng đảng. Đặc biệt, đối với khối KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực, cần thường xuyên đưa nội dung đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả kiểm toán, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của kiểm toán viên trong và sau khi kiểm toán.
 
Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ cho đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là về công tác xây dựng Đảng; Thực hiện tốt phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bảo đảm những đảng viên đang sinh hoạt trong chi bộ phải được giao công việc cụ thể, phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn, gắn với việc thường xuyên kiểm tra, giám sát của chi uỷ.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng và nội dung sinh hoạt của các chi bộ; Chỉ đạo chặt chẽ nội dung, phương pháp và cách tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng, phân loại chi bộ, đảng viên để kịp thời có các hình thức khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.
 
Phương Vân
Các bài đã đăng