Tin Đảng - Đoàn thể
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Kiểm toán nhà nước họp thường kỳ tháng 10/2016
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 7/10/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 10/2016. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN đã xem xét, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý III, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016; thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quy định về tổ chức và họat động của Đoàn kiểm tra, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN và Quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại về kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN. Các ý kiến cơ bản nhất trí với 03 nội dung nêu trên.

Theo dự thảo báo cáo kết quả công tác quý III nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV, trong quý III năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN đã triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ yếu là tham mưu giúp Đảng ủy KTNN xây dựng các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016.

Trong Quý IV, để thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy KTNN và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy KTNN triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả; phối hợp với Văn phòng Đảng-Đoàn thể để thực hiện tốt công tác chuẩn bị và phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 trong thời gian đoàn kiểm tra làm việc tại Đảng bộ KTNN và các chi đảng bộ trực thuộc; Tổng hợp tình hình, số liệu để xây dựng báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng bộ KTNN.

Cũng tại cuộc họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN đã nghiên cứu, quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng - những vấn đề sửa đổi, bổ sung so với Hướng dẫn ban hành kiềm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; trao đổi, thảo luận tìm biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN./.

 

Hà Linh
 

Các bài đã đăng