Tin Đảng - Đoàn thể
KTNN chuyên ngành Ib triển khai 8 Đề án của hai Chương trình công tác toàn khóa
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 30/9/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy bộ phận Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành Ib đã tổ chức Hội nghị triển khai 8 Đề án của Chương trình 1 về "Lãnh đạo thực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Kiểm toán nhà nước trong nhiệm kỳ” theo Nghị quyết số 32-NQ/ĐU, ngày 11/3/2016 và Chương trình 2 về "Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Kiểm toán nhà nước trong sạch vững mạnh" theo Nghị quyết số 65-NQ/ĐU, ngày 8/4/2016 của Đảng ủy KTNN.
Bí thư Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể KTNN, đồng chí Trần Văn Hoàng - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib cùng toàn thể các cán bộ, đảng viên của KTNN chuyên ngành Ib.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hoàng cho biết, việc triển khai thực hiện 8 đề án của Đảng ủy KTNN là một trong những nội dung rất quan trọng trong Kế hoạch hoạt động của Đảng bộ đơn vị. Các nội dung Đề án này đã được Đảng ủy KTNN chuyên ngành Ib triển khai lồng ghép trong hoạt động chuyên môn của đơn vị từng tháng, từng quý. Đồng chí Trần Văn Hoàng đề nghị các đảng viên thuộc Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib cần tập trung tiếp thu đầy đủ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và phương pháp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy KTNN đồng thời nhấn mạnh đây là hành trang quan trọng giúp đơn vị triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.
 
Đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN trình bày tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể KTNN đã trực tiếp trình bày khái quát mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản 8 Đề án của Chương trình 1 về "Lãnh đạo thực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Kiểm toán nhà nước trong nhiệm kỳ” theo Nghị quyết số 32-NQ/ĐU, ngày 11/3/2016 và Chương trình 2 về "Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Kiểm toán nhà nước trong sạch vững mạnh" theo Nghị quyết số 65-NQ/ĐU, ngày 8/4/2016 của Đảng ủy KTNN.
 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Nam – Đảng ủy viên đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib đã trình bày chương trình thực hiện Đề án “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy với thanh tra, kiểm tra của Ngành”, trong đó nhấn mạnh 5 nhóm giải pháp thực hiện, cụ thể: Đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng bằng những hình thức thiết thực để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ; Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Thường xuyên củng cố và kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có bản lĩnh chính trị, có đạo đức trong sáng, có uy tín, trách nhiệm, có kỹ năng nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng; Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án, cụ thể hoá các nội dung công việc của Đề án vào chương trình kế hoạch công tác của Đảng bộ; Xác định rõ mục tiêu, tiêu chí cần đạt được và mức độ hoàn thành của Đề án; Tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy với các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện Đề án./.
 
M. Thúy
 
Bốn Đề án của Chương trình 1 về "Lãnh đạo thực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Kiểm toán nhà nước trong nhiệm kỳ” theo Nghị quyết số 32-NQ/ĐU, ngày 11/3/2016 của Đảng ủy KTNN bao gồm: “Lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng Kế hoạch kiểm toán”; “Lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán”; “Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước” và “Lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước”.

Bốn Đề án của Chương trình 2 về "Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Kiểm toán nhà nước trong sạch vững mạnh" theo Nghị quyết số 65-NQ/ĐU, ngày 8/4/2016 của Đảng ủy KTNN bao gồm: “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước”; “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán”; “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy với thanh tra, kiểm tra của ngành” và “Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể của Kiểm toán nhà nước".
Các bài đã đăng