Hội nhập và phát triển
KTNN E-xtô-ni-a bày quan tâm đối với những kế hoạch chiến lược quốc gia về sản xuất năng lượng
KTNN E-xtô-ni-a bày tỏ mối quan tâm đối với những kế hoạch chiến lược quốc gia về sản xuất năng lượng.
Ngành sản xuất năng lượng có tác động môi trường lớn nhất tại E-xtô-ni-a. KTNN E-xtô-ni-a đã tiến hành nhiều cuộc kiểm toán đối với các ngành công nghiệp sản xuất năng lượng và dầu đá phiến.
 
KTNN E-xtô-ni-a đã đưa ra ý kiến với chính phủ nhằm chỉ ra những thiếu sót trong Chiến lược năng lượng và Kế hoạch phát triển quốc gia về sử dụng nguồn dầu đá phiến. Các đánh giá nhận định các tài liệu này thiếu các nghiên cứu cơ bản để đưa ra kết luận, chưa có sự liên kết giữa các mục tiêu, biện pháp và các chỉ số hiệu quả được thiết lập. Ngoài ra, KTNN E-xtô-ni-a cũng chỉ ra rằng các kế hoạch chiến lược này không hỗ trợ mục tiêu của các chính sách năng lượng và khí hậu của Liên minh châu Âu cũng như các mục tiêu đã được xác định trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu để giảm phát thải khí nhà kính. KTNN E-xtô-ni-a kết luận rằng các chính sách năng lượng của E-xtô-ni-a cần có những thay đổi để hướng tới các mục tiêu này.
 
Bản tin Đối ngoại số 06 của KTNN
Các bài đã đăng