Hội nhập và phát triển
Cuộc họp của Ủy ban Kế hoạch chiến lược về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018 – 2021
(kiemtoannn.gov.vn)- Từ ngày 16 – 17/8/2016, KTNN đã đăng cai tổ chức thành công cuộc họp của Ủy ban Kế hoạch chiến lược về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018 – 2021.
 
Cuộc họp có sự tham gia của đại biểu từ Ban Điều hành ASEANSAI (SAI Cam-pu-chia) và 15 đại biểu từ 07 SAI thành viên Ủy ban Kế hoạch chiến lược (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Lào, Thái Lan, Bru-nây và Việt Nam); trong đó có 03 SAI mới gia nhập Ủy ban vào tháng 11/2015 (SAI Bru-nây, Lào và Thái Lan).
 
Các đại biểu tham dự đã thảo luận tích cực về kết quả thực hiện năm 2015 của Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2014 – 2017 và trao đổi ý tưởng đối với việc xây dựng Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018 – 2021.
 
Sau cuộc họp, KTNN với vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược sẽ chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động, trong đó nêu cụ thể các hoạt động và khung thời gian thực hiện đối với việc xây dựng Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2018 – 2021.
 
Bản tin Đối ngoại số 6 của KTNN
Các bài đã đăng