Hội nhập và phát triển
Ủy ban kiểm toán Cộng hòa In-đô-nê-xi-a đưa ra ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính năm tài khóa 2015 của chính quyền trung ương
Ủy ban kiểm toán Cộng hòa In-đô-nê-xi-a - BPK đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận từng phần đối với báo cáo tài chính năm tài khóa 2015 của chính quyền trung ương (LKPP).
 
Ý kiến chấp nhận từng phần là do BPK đã có phát hiện kiểm toán về sự không tuân thủ Chuẩn mực Kế toán Chính phủ, sự yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ và việc không tuân thủ các quy tắc và quy định. Các phát hiện này đã được ông Harry Azhar Azis - Chủ tịch BPK tuyên bố khi bàn giao báo cáo kiểm toán đối với các báo cáo tài chính của chính quyền trung ương năm tài khóa 2015 cho ông Ade Komaruddin - Chủ tịch Hạ viện In-đô-nê-xi-a trong phiên họp toàn thể của Hạ viện.
 
Nhìn chung, qua kiểm toán 86 đơn vị, BPK đánh giá cao các cơ quan của chính phủ, đặc biệt là Bộ Tài chính đã duy trì chất lượng của các báo cáo tài chính, do không có bất kỳ sự suy giảm đáng kể về chất lượng của báo cáo tài chính khi lần đầu tiên áp dụng chế độ kế toán trên cơ sở dồn tích. Lãnh đạo BPK và các thành viên hội đồng, hy vọng rằng Hạ viện có thể giúp thúc đẩy việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán của các cơ quan chính phủ, để các vấn đề tương tự sẽ không xảy ra trong năm tới và chất lượng của các báo cáo tài chính của chính quyền trung ương tiếp tục được cải thiện./.
 
Bản tin Đối ngoại số 4 của KTNN
Các bài đã đăng