Hội nhập và phát triển
KTNN Trung Quốc ban hành Kế hoạch phát triển kiểm toán quốc gia
KTNN Trung Quốc – CNAO gần đây đã ban hành Kế hoạch phát triển kiểm toán quốc gia, trong đó nêu rõ các mục tiêu của công tác kiểm toán quốc gia trong giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm tập trung vào mở rộng phạm vi kiểm toán, đảm bảo kiểm toán toàn diện công quỹ, tài sản, nguồn lực của nhà nước cũng như trách nhiệm kinh tế của các lãnh đạo cấp cao, phát huy tinh thần học thuyết “Tứ toàn diện” của Chủ tịch Tập Cận Bình.
 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác kiểm toán sẽ coi trọng việc đảm bảo các quyền lợi cơ bản của nhân dân, tăng cường pháp trị, cải cách sâu rộng, đảm bảo các chính sách được thực thi, nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự phát triển, đẩy mạnh xây dựng nền văn minh sinh thái (hình thái văn minh sau văn minh công nghiệp, được đặt ra nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của Trung Quốc; đây là một trong năm trụ cột quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc), đảm bảo an toàn kinh tế, củng cố phong cách làm việc của Đảng, xây dựng một chính phủ trong sạch liêm chính và chống tham nhũng.
 
Trọng điểm của công tác kiểm toán trong giai đoạn 2016 -2020 gồm hình thức kiểm toán thời gian thực (kiểm toán song song với quá trình hoạt động được kiểm toán diễn tra), kiểm toán tài chính công, kiểm toán hệ thống tài chính, kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán dân sinh, kiểm toán tài nguyên và môi trường, kiểm toán trách nhiệm kinh tế và kiểm toán có các yếu tố nước ngoài, v.v. Một số biện pháp cũng được đề ra nhằm đẩy mạnh sự tự kiện toàn của các cơ quan kiểm toán trên cả nước và đảm bảo Kế hoạch được thực hiện. Đó là củng cố và tăng cường quản lý kiểm toán, thúc đẩy việc xây dựng đội ngũ kiểm toán viên, kiện toàn hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm toán, đẩy nhanh quá trình áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm toán, chú trọng nghiên cứu lý thuyết kiểm toán cũng như mở rộng trao đổi và hợp tác quốc tế.
 
(Bản tin Đối ngoại số 3 của KTNN)
Các bài đã đăng