Hội nhập và phát triển
Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á tổ chức hội thảo về Kiểm toán hoạt động
Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á – ASOSAI dự kiến sẽ tổ chức hội thảo về “Kiểm toán hoạt động” từ ngày 14 - 25/11/2016 tại Nam Kinh, Trung Quốc.
 
Mục đích của hội thảo nhằm cung cấp cho các đại biểu tham dự các kiến thức và kỹ năng về kiểm toán hoạt động, tập trung vào việc tăng cường năng lực cho các kiểm toán viên trong lĩnh vực kiểm toán hoạt động.
 
Các mục tiêu cụ thể của hội thảo bao gồm: (i) Cách thức lựa chọn chủ đề kiểm toán hoạt động mang tính thực tiễn và ứng dụng cao; (ii) Xây dựng ma trận thiết kế kiểm toán hoạt động đối với chủ đề được lựa chọn; (iii) Áp dụng các kỹ thuật chọn mẫu và phân tích dữ liệu; (iv) Tổng hợp các phát hiện và kết luận nhờ ma trận thiết kế các phát hiện kiểm toán; (v) Đề xuất các kiến nghị kiểm toán; (vi) Xây dựng báo cáo kiểm toán hoạt động; và (vii) Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng các tài liệu kiểm toán như một công cụ để kiểm soát và đảm bảo chất lượng kiểm toán.
 
(Bản tin Đối ngoại số 3 của KTNN)
Các bài đã đăng