Hội nhập và phát triển
Kiểm toán nhà nước Hung-ga-ri khảo sát tính liêm chính trong khu vực công
Kiểm toán nhà nước Hung-ga-ri - SAO vừa tiến hành cuộc khảo sát tính liêm chính trong khu vực công lần thứ 6 trong năm 2016. Số lượng cơ quan, tổ chức tham gia cuộc khảo sát tình nguyện này tăng dần qua các năm.
Các cơ quan nhận thấy phương pháp tiếp cận dựa trên các bảng câu hỏi và kết quả khảo sát đã tạo thuận lợi cho việc xác định những hoạt động có rủi ro tham nhũng cao, cũng như các hạn chế của hoạt động phòng chống tham nhũng.
Một trong những nhiệm vụ của SAO là đấu tranh chống tham nhũng, do đó thông qua cuộc khảo sát tính liêm chính, SAO tìm cách thúc đẩy tạo dựng một nền văn hóa liêm chính. Các cơ quan công tham gia khảo sát được nâng cao nhận thức về các khu vực có rủi ro tham nhũng cao, giúp họ xác định hệ thống kiểm soát nào cần phải xây dựng hoặc cần vận hành hiệu quả hơn để cải thiện tính liêm chính trong tổ chức của mình.
Theo kết quả cuộc khảo sát năm 2015, rủi ro tham nhũng trong đấu thầu mua sắm công chiếm tỷ lệ lớn nhất. Kết quả cho thấy 47,6% số cơ quan được khảo sát đã tham gia xây dựng hoặc thực hiện các quy trình mua sắm công trong 03 năm gần đây. Khoảng 11% số cơ quan được khảo sát đã báo cáo các trường hợp khi giá trị mua sắm thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu nhưng lại không tuân thủ đúng quy trình đấu thầu tại Luật đấu thầu mua sắm công.
 
(Bản tin Đối ngoại số 2 của KTNN)
Các bài đã đăng