Hội nhập và phát triển
Eurosai tổ chức hội nghị về các vấn đề liên quan đến tính liêm chính
Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Âu (Eurosai) dự kiến sẽ tổ chức hội nghị về các vấn đề liên quan đến tính liêm chính tại Budapest, trụ sở KTNN Hung-ga-ri vào 14 - 15/9 nhằm hướng đến mục tiêu “Thúc đẩy việc áp dụng thí điểm SAI PMF và các công cụ tự đánh giá tính liêm chính bằng cách phổ biến đến thành viên EUROSAI về các khái niệm này” theo Kế hoạch hoạt động của Nhóm mục tiêu 1 của EUROSAI về Tăng cường năng lực.
Tại Hội nghị này, các đại biểu tham dự sẽ có cơ hội cập nhật thông tin về các khái niệm khác nhau liên quan đến tính liêm chính, cụ thể về Cơ quan kiểm toán tối cao lãnh đạo bằng cách nêu gương (ISSAI 12); ISSAI 30 (Quy tắc đạo đức của INTOSAI); các chương trình của IDI về chống gian lận và tham nhũng; việc thúc đẩy một nền văn hóa đạo đức trong các tổ chức công. Tất cả các thành viên EUROSAI đều được mời tham dự Hội nghị này.
(Bản tin Đối ngoại số 2 của KTNN)
Các bài đã đăng