ÔNG VŨ VĂN HỌA
 
 
 
 Chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/04/2013
- Sinh năm: 1962
- Quê quán: Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Ngày vào Đảng CSVN: 16/12/1993
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị