Luật KTNN sửa đổi 2015
Một số kết quả đạt được sau 3 tháng triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền về Luật KTNN (sửa đổi)

(kiemtoannn.gov.vn) - Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 24/6/2015 tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 - đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà nước nói chung, trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nói riêng. Đây là sự kiện trọng đại của Kiểm toán nhà nước (KTNN), tiếp theo sự kiện địa vị pháp lý của KTNN và Tổng Kiểm toán nhà nước được Hiến định trong Hiến pháp năm 2013. Luật KTNN (sửa đổi) đã kịp thời cụ thể những quy định về KTNN trong Hiến pháp năm 2013, khắc phục những tồn tại, bất cập của Luật KTNN hiện hành.


Để Luật KTNN (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sống, ngày 15/7/2015, KTNN đã ban hành Kế hoạch số 837/KH-KTNN triển khai thi hành Luật KTNN (sửa đổi), trong đó đã đặt ra hai nhiệm vụ lớn cần khẩn trương triển khai thực hiện: Phổ biến nội dung Luật KTNN (sửa đổi); Rà soát, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật KTNN (sửa đổi) được giao trong Luật.
 
Theo đó, KTNN sẽ tổ chức các lớp tập huấn phổ biến nội dung Luật KTNN (sửa đổi), nội dung sửa đổi, nội dung mới so với Luật KTNN 2005 đến toàn thể công chức, viên chức, kiểm toán viên, người lao động trong toàn Ngành; Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về Luật KTNN (sửa đổi) trên Báo Kiểm toán, Trang Thông tin điện tử của KTNN...

Nhằm chỉ đạo công tác rà soát, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật KTNN (sửa đổi) được kịp thời, chất lượng, KTNN đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thi hành Luật KTNN (sửa đổi), giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật KTNN (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến các văn bản sau khi được ban hành. Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, đến nay công tác rà soát văn bản hướng dẫn thi hành Luật cơ bản được hoàn thành; Kết quả rà soát đã được thông qua và lập danh mục các văn bản cần xây dựng để hướng dẫn thi hành Luật KTNN (sửa đổi). Từ năm 2015 đến năm 2017, KTNN dự kiến sẽ ban hành 31 văn bản, gồm 06 văn bản ban hành mới và 25 văn bản ban hành thay thế các văn bản hiện hành cho phù hợp với Luật KTNN (sửa đổi).

Với sự tập trung chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo KTNN, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Ngành, KTNN đã tổ chức 12 hội nghị phổ biến Luật KTNN (sửa đổi) cho 1.338 công chức, viên chức, người lao động trong Ngành. Biên soạn Đề cương giới thiệu về sự cần thiết ban hành, quan điểm chỉ đạo xây dựng, bố cục và nội dung cơ bản của Luật KTNN (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp đăng trên Trang Thông tin điện tử về Phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân; giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin truyền thông báo chí và báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Bên cạnh đó, Báo Kiểm toán và Trang Thông tin điện tử của KTNN đã tích cực đưa tin, bài giới thiệu Luật KTNN (sửa đổi), phân tích chuyên sâu về các nội dung khác nhau của Luật, kịp thời phản ánh tình hình triển khai thi hành Luật tới độc giả trong và ngoài Ngành.
 
Sau 3 tháng triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền về Luật KTNN (sửa đổi), với sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo KTNN, công tác bước đầu đã đáp ứng yêu cầu đặt ra, kịp thời phổ biến Luật, nhất là các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung cho công chức, viên chức, người lao động trong Ngành; Rà soát, xác định danh mục các văn bản cần ban hành để hướng dẫn thi hành Luật KTNN (sửa đổi).

Trong thời gian tới, KTNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật KTNN (sửa đổi) trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phổ biến nội dung Luật KTNN (sửa đổi), đảm bảo 100%  công chức, viên chức, người lao động của KTNN được phổ biến Luật KTNN (sửa đổi) theo yêu cầu; Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật KTNN (sửa đổi) và đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nghiêm túc Chương trình, đảm bảo hiệu lực thi hành của Luật KTNN (sửa đổi) theo quy định./.

Lê Xuân Đạt – Vụ Pháp chế

Các bài đã đăng