Luật KTNN sửa đổi 2015
Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo triển khai thi hành Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)
(kiemtoannn.gov.vn) – Ngày 24/9/2015, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng đã ký Quyết định số 50/QĐ-BCĐ ban hành “Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo triển khai thi hành Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)”. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm, quyền hạn của Ban chỉ đạo và được áp dụng đối với các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc KTNN, các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thi hành Luật KTNN (sửa đổi).
Quy chế nêu rõ, Ban chỉ đạo triển khai thi hành Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận tập thể. Mọi hoạt động của Ban được thông qua các thành viên và phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ của Tổng Kiểm toán nhà nước. Bên cạnh đó, hoạt động của Ban đề cao tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; tranh thủ các nguồn tài trợ để quá trình triển khai thực hiện được thuận lợi và đạt kết quả cao.

Theo Quy chế, hoạt động của Ban chỉ đạo được triển khai thông qua hình thức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, toạ đàm, khảo sát... và theo triệu tập của Trưởng Ban. Thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung về lĩnh vực được phân công. Trường hợp không thể dự họp được, thành viên Ban chỉ đạo phải báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo và có thể ủy quyền cho người khác tham dự nhưng phải chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia của người được ủy quyền. Các thành viên phối hợp chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình thực hiện; phát biểu ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các phiên họp Ban chỉ đạo.

Trưởng các Tiểu ban giúp việc tổ chức các biện pháp thực hiện để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc của Tiểu ban; thường xuyên thông tin về Thường trực Ban chỉ đạo tình hình, kết quả thực hiện đối với nhóm lĩnh vực công việc được phân công phụ trách; kịp thời kiến nghị với Trưởng Ban về khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về trách nhiệm và quyền hạn: Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc triển khai thi hành Luật KTNN; Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 1291/QĐ-KTNN ngày 24/8/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thi hành Luật KTNN (sửa đổi); Thông qua kế hoạch hoạt động, Ban chỉ đạo quán triệt nội dung, phương pháp làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; yêu cầu các đơn vị trực thuộc KTNN bố trí các nguồn lực, báo cáo tình hình, kết quả, tiến độ triển khai các chương trình, kế hoạch triển khai thi hành Luật KTNN (sửa đổi); Quản lý và điều hành tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch phổ biến pháp luật; Thảo luận, giải quyết vướng mắc, bất cập phát sinh, các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; Quyết định những vấn đề khác theo đề nghị của các thành viên Ban chỉ đạo.

Cùng với quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Ban chỉ đạo, Quy chế cũng quy định chi tiết trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban thường trực, các thành viên Ban chỉ đạo; trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo,  và bộ phận Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo tổ chức họp theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban. Kinh phí hoạt động của Ban do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của KTNN và các nguồn hỗ trợ khác./.

HL
Các bài đã đăng