ÔNG NGUYỄN QUANG THÀNH

 
 
- Chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ: 07/2012
- Sinh năm: 1961
- Quê quán: Xã Kim Châu - Quế Võ - Bắc Ninh
- Ngày vào Đảng CSVN: 16/07/1989
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp