Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020: Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020

(kiemtoannn.gov.vn) - Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong 2 ngày 11-12/8/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Đảng bộ KTNN long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Đoàn Xuân Tiên trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020


2010-2015, nhiệm kỳ của thành tựu và đổi mới

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ KTNN khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội được đồng chí Đoàn Xuân Tiên, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN khóa V, Phó Tổng KTNN trình bày đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong hoạt động của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo nhận định: Quán triệt quan điểm Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nắm bắt những thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, 5 năm qua toàn Đảng bộ đã tập trung trí tuệ lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra.  Những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua là toàn diện, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của KTNN trong hệ thống chính trị.   

Nhiệm vụ chính trị hàng năm của Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc, nổi bật nhất là, Đảng bộ đã lãnh đạo thành công việc đưa địa vị pháp lý của KTNN và Tổng KTNN vào Hiến pháp năm 2013 và sửa đổi Luật KTNN phù hợp với địa vị pháp lý mới của KTNN trong Hiến pháp. Đảng bộ cũng đã tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản quản lý, các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; đã và đang tiến hành rà soát, sửa đổi, từng bước ban hành mới hệ thống chuẩn mực KTNN theo chuẩn quốc tế ISSAI và phù hợp với đặc thù Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, KTNN đã ký các quy chế phối hợp và thoả thuận hợp tác với nhiều bộ, ngành và địa phương.
    
Về lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, thực hiện quan điểm: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự và lãnh đạo KTNN tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc và quy trình theo quy định của Đảng.
         
Trong phát triển hệ thống tổ chức bộ máy, Đảng bộ đã bám sát Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, Đảng bộ tiến hành đánh giá, phân tích nhu cầu cán bộ để có cơ sở đề xuất UBTV Quốc hội giao biên chế và xây dựng các đề án tuyển dụng; chỉ đạo hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2011 - 2016 và giai đoạn 2016 - 2021 đảm bảo công khai, minh bạch theo hướng dẫn của Đảng và hàng năm, Đảng bộ đều thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch. Thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/BCS của Ban Cán sự đảng KTNN về điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác, Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ để tạo sự thống nhất nhận thức cho toàn thể đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ; cấp ủy đảng các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ theo hướng tăng cường phân cấp cho các đơn vị, các quy trình công việc phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên cũng được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Ban cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

         
Đồng chí Hoàng Hồng Lạc trình bày Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ KTNN khóa V tại Đại hội
 
Về lãnh đạo thực hiện công tác kiểm toán, Đảng bộ đã tập trung bám sát mục tiêu, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực hoạt động. Hàng năm, Đảng ủy đều ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm toán. Trong công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, hàng năm Đảng bộ luôn bám sát các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, chính sách tài khóa, chính sách tài chính, tiền tệ liên quan đến niên độ được kiểm toán và những vấn đề đang được Quốc hội, Chính phủ, xã hội, dư luận quan tâm để xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán. Quy mô hoạt động kiểm toán đều tăng dần qua từng năm và phù hợp với số lượng, năng lực của đội ngũ KTV hiện có. Từ năm 2010 đến hết năm 2014, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 99 nghìn tỷ đồng, chiếm 68% tổng số kiến nghị xử lý tài chính trong 20 năm; kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ và đề xuất nhiều ý kiến hoàn thiện hệ thống văn bản về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ cũng đã chỉ đạo từng bước mở rộng các loại hình kiểm toán, nhất là kiểm toán hoạt động.
    
Đảng bộ luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm toán và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2014, KTNN ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán; các cuộc kiểm toán được kiểm soát chặt chẽ hàng ngày theo từng cấp quản lý; KTNN cũng đã áp dụng phần mềm Nhật ký kiểm toán vào công tác kiểm soát. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường; Việc thực hiện Quy chế hoạt động và tổ chức của các đoàn kiểm toán, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên luôn được các cấp ủy quan tâm trong hoạt động kiểm toán. KTNN cũng đã đẩy mạnh việc công khai kết quả kiểm toán năm và kết quả một số cuộc kiểm toán có quy mô lớn, thu hút được sự quan tâm, theo dõi của xã hội. Ngoài ra, công tác hợp tác quốc tế, thông tin, tuyên truyền ngày càng có hiệu quả; hệ thống cơ sở vật chất và triển khai ứng dụng CNTT được quan tâm đầu tư.
    
Về công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác chính trị, tư tưởng và việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã có tác động tốt đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hành động của toàn Đảng bộ.         
    
Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; hệ thống tổ chức cơ sở đảng ngày càng được củng cố và hoàn thiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã thành lập thêm 04 chi bộ cơ sở tại 04 KTNN khu vực mới thành lập, 01 chi bộ trực thuộc và 02 đảng bộ bộ phận trên cơ sở giải thể 01 đảng bộ bộ phận; nâng cấp 01 chi bộ trực thuộc lên đảng bộ bộ phận, 06 chi bộ cơ sở lên đảng bộ cơ sở. Năm 2014, đã nâng cấp Văn phòng Đảng - Đoàn thể từ cấp phòng lên cấp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Cán sự đảng và Đảng ủy KTNN.
    
Đảng ủy thường xuyên coi trọng và tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng. Hàng năm, Đảng ủy đều chỉ đạo các cấp ủy các đơn vị trong sinh hoạt chi bộ lựa chọn các chuyên đề phù hợp để đưa vào nội dung sinh hoạt. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, Kế hoạch số 62-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan về triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN ban hành Chỉ thị số 53-CT/ĐU “về nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán”. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đã thành lập được 549 chi bộ đảng tạm thời. Các chi bộ tạm thời đảm bảo duy trì được chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng, đảm bảo được sự lãnh đạo thường xuyên trực tiếp của cấp uỷ đảng đối với hoạt động của các đoàn kiểm toán.

         
Đại diện Lãnh đạo KTNN khu vực XII trình bày tham luận tại Đại hội
   
Kết quả phân tích chất lượng tổ chức đảng hàng năm có từ 84% - 97% đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn "Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh'', trong đó có từ 22,5 - 34,6% tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu'', Đảng bộ KTNN và 05 tổ chức đảng 5 năm liên tục đều đạt danh hiệu Đảng bộ ''Trong sạch vững mạnh tiêu biểu''. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên ngày càng chặt chẽ, nền nếp và khoa học hơn, lấy hiệu quả công việc, phẩm chất, ý thức trách nhiệm làm thước đo đánh giá.
    
Công tác phát triển Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm và gắn với việc kiện toàn phát triển tổ chức bộ máy của KTNN, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên các cấp. Đảng ủy KTNN đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với ủy viên Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy các cấp theo quy định của Trung ương; tiến hành công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng ủy đã tiến hành sơ kết Hướng dẫn số 23-HD/ĐU ngày 17/3/2008 của Đảng ủy về "Hướng dẫn thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán” và đã có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
    
Kết quả phân tích chất lượng tổ chức đảng hàng năm có từ 84% - 97% đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn "Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh''. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên ngày càng chặt chẽ, nền nếp và khoa học hơn, lấy hiệu quả công việc, phẩm chất, ý thức trách nhiệm làm thước đo đánh giá. Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được chú trọng. Việc tuyển dụng, cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, thẩm tra hồ sơ kết nạp đảng viên đều được xem xét thận trọng, theo đúng quy định của Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đề nghị và được Đảng ủy Khối tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 53 đồng chí; 08 đồng chí đạt danh hiệu Bí thư chi bộ tiêu biểu.
    
Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được duy trì thường xuyên, liên tục. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy và triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả kiểm tra, giám sát đã giúp Đảng ủy, Ban Cán sự đảng nắm chắc tình hình và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân tiêu biểu; đồng thời phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp; hoạt động của Đảng bộ được Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao.
  
Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm, củng cố. Trong 5 năm qua các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò của mình, tập hợp đông đảo lực lượng đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.
    
Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch vững mạnh
    
Xác định nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoạt động của Đảng bộ KTNN sẽ diễn ra trong bối cảnh vừa có những thuận lợi song cũng có không ít những khó khăn, cùng với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; đứng trước sự kỳ vọng của Đảng, nhiệm vụ Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ 2015-2020 là hết sức nặng nề. Đảng bộ KTNN xác định Mục tiêu tổng quát xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ được xác định là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020”.

         
Đại diện Lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ia trình bày tham luận tại Đại hội
    
Phương hướng tổng quát được Đảng bộ xác định: (1) Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức một cách có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; (2) Tập trung đổi mới mạnh mẽ các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán và nâng cao chất lượng kiểm toán, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, tiết kiệm nguồn lực, chi phí; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của từng cấp lãnh đạo, quản lý; (3) Siết chặt kỷ cương trong thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu; (4) Toàn đảng bộ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; kiên quyết, kiên trì thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và Nghị quyết đại hội đảng các cấp.
    
Một số chỉ tiêu cơ bản được nhấn mạnh: (1) 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đại hội đảng các cấp; 100% cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; (2) Hàng năm có từ 50% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt “Trong sạch vững mạnh”, trong đó 20-25% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; Đảng bộ KTNN luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; hàng năm có ít nhất từ 95% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (3) Trong nhiệm kỳ kết nạp 250 đảng viên mới trở lên; (4) Hàng năm có 100% chi bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát; từ 50-70% chi bộ được kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng; mỗi năm thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với 20% đảng bộ, chi bộ trực thuộc; (5) Hàng năm, các tổ chức chính trị - xã hội của KTNN đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (6) Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ cơ bản tiến hành kiểm toán thường xuyên hàng năm các đơn vị dự toán cấp I trung ương và các tỉnh, thành phố; rút ngắn chu kỳ kiểm toán các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, các dự án đầu tư; tăng quy mô mẫu kiểm toán để đạt yêu cầu xác nhận tính đúng đắn, trung thực của số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán; đến năm 2020 phấn đấu tăng tỷ trọng số cuộc kiểm toán hoạt động độc lập chiếm khoảng 20% tổng số cuộc kiểm toán.
    
Để thực hiện thành công mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu được đề ra ở trên, Đảng bộ KTNN xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện, cụ thể: Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: (1) Lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động kiểm toán; hoàn thiện thể chế cho tổ chức và hoạt động của KTNN; (2) Chỉ đạo thực hiện quyết liệt đổi mới nội dung, phương pháp kiểm toán, đẩy mạnh kiểm toán hoạt động và kiểm toán chuyên đề, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán và giá trị của báo cáo kiểm toán; (3) Lãnh đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phục vụ cho yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới; (4) Lãnh đạo các mặt công tác khác: Công tác hợp tác quốc tế; Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn hoạt động của ngành…
    
Về công tác xây dựng Đảng, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp:  (1) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; (2) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; (3) Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; (4) Tăng cường đổi mới công tác dân vận; nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội của KTNN; (5) Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng
    
Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 
Lê Vân


Các bài đã đăng