Đại hội Đảng bộ KTNN
Xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến 2020

TS. NGUYỄN HỮU VẠN - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước

Đảng bộ KTNN là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư. Quán triệt quan điểm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nắm bắt những thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, 5 năm qua, Đảng bộ KTNN đã tập trung trí tuệ, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015.  

Trong nhiệm kỳ qua, xác định xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện thành công việc đề xuất hiến định địa vị pháp lý của KTNN và Tổng Kiểm toán nhà nước, hoàn thành sửa đổi Luật KTNN, được Quốc hội thông qua. Bên cạnh đó, thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, Đảng bộ đã và đang tập trung lãnh đạo các đơn vị có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các văn bản quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; ban hành mới hệ thống chuẩn mực KTNN theo hướng tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISSAI), phù hợp với đặc thù Việt Nam.

Thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; từ hoàn thiện, phát triển tổ chức bộ máy đến đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đều được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc và quy trình. Trong nhiệm kỳ qua, cơ cấu tổ chức bộ máy của KTNN ngày càng được hoàn thiện từ 25 đơn vị trực thuộc năm 2010, đến nay đã có 32 đơn vị; đã tuyển dụng được 795 cán bộ, nâng tổng số lên gần 2.000 người, tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Một nhiệm vụ chính trị cơ bản và thường xuyên của Đảng bộ là lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng và yêu cầu ngày càng cao của Nhà nước. Giai đoạn vừa qua, toàn ngành đã từng bước tăng quy mô hoạt động kiểm toán, đảm bảo phù hợp với số lượng, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên hiện có. Ngoài kế hoạch hàng năm, KTNN còn thực hiện các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và đề xuất của các địa phương, Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty.

Những năm qua, KTNN cũng đã từng bước mở rộng các loại hình kiểm toán, nhất là kiểm toán hoạt động. Phòng Kiểm toán hoạt động trực thuộc Vụ Tổng hợp đã được thành lập để nghiên cứu xây dựng tài liệu, cẩm nang hướng dẫn về kiểm toán hoạt động, tiến hành thử nghiệm 2 cuộc kiểm toán hoạt động độc lập, đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán, Đảng bộ đã lãnh đạo toàn ngành quyết liệt thực hiện chủ trương đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán; kiểm soát chặt chẽ thường xuyên các cuộc kiểm toán theo từng cấp dựa trên Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán và áp dụng phần mềm Nhật ký kiểm toán; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra góp phần ngăn ngừa và phát hiện sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán. Bình quân hàng năm trong nhiệm kỳ, KTNN thực hiện khoảng 170 cuộc kiểm toán, tăng trung bình 20% so với nhiệm kỳ trước; luôn có trên 50% tổng thu, tổng chi NSNN được kiểm toán mỗi năm. Từ kết quả kiểm toán, giai đoạn 2010-2014, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 99 nghìn tỷ đồng, chiếm 68% tổng số kiến nghị xử lý tài chính trong 20 năm hoạt động. KTNN đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; cung cấp 59 hồ sơ vụ việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ KTNN tiếp tục phối hợp với chính quyền lãnh đạo các hoạt động quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng và tăng cường về chiều sâu. KTNN đã ký kết thêm 11 thỏa thuận hợp tác với các cơ quan Kiểm toán tối cao trên thế giới và thỏa thuận hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập sâu và tham gia thực chất hơn vào các hoạt động của Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI); tổ chức thành công Hội nghị Ban điều hành ASOSAI lần thứ 42; là thành viên đồng sáng lập và là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Chiến lược của Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao các nước Đông Nam Á (ASEANSAI). Đặc biệt, KTNN Việt Nam đã được tín nhiệm trao quyền đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 và là Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ KTNN đã phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo các mặt công tác khác, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ KTNN chú trọng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Việc phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên luôn được Đảng ủy quan tâm và gắn với việc kiện toàn phát triển tổ chức bộ máy của KTNN. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã thành lập thêm 4 chi bộ cơ sở, 1 chi bộ trực thuộc và 2 đảng bộ bộ phận; nâng cấp 1 chi bộ trực thuộc lên đảng bộ bộ phận, 6 chi bộ cơ sở lên đảng bộ cơ sở. Về phát triển đảng, cả nhiệm kỳ đã kết nạp được 362 đảng viên mới, đạt gấp đôi chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 cũng luôn được Đảng ủy KTNN quan tâm, thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03), Đảng ủy KTNN đã chủ động ban hành các kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lựa chọn các chủ đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm công chức, công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2013, Đảng ủy KTNN đã ban hành quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN "Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng" và tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) một cách nghiêm túc. Qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; nâng cao ý thức đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được phát huy cao hơn; đoàn kết nội bộ được tăng cường.

Quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư và Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy KTNN đã ban hành Chỉ thị số 53-CT/ĐU “về nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán”. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đã thành lập được 549 chi bộ đảng tạm thời, duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng đối với đảng viên đi công tác xa, dài ngày, đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên trực tiếp của cấp uỷ đảng đối với hoạt động của các đoàn kiểm toán.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Số cuộc kiểm tra của Đảng ủy tiến hành kiểm tra hàng năm từ 50% đến 70% số đảng bộ, chi bộ trực thuộc, vượt 10% so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ V đề ra.

Với thành tích 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, có thể nói trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ KTNN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm; hoạt động kiểm toán ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu; hệ thống tổ chức bộ máy từng bước hoàn thiện... Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; hệ thống tổ chức cơ sở đảng ngày càng được củng cố và hoàn thiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là toàn diện, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của KTNN trong hệ thống chính trị của đất nước. Từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua, nhiều bài học kinh nghiệm đã được đúc kết, trong đó quan trọng và trước hết là việc nắm vững, chủ động vận dụng sáng tạo nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hoá thành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy để đảm bảo lãnh đạo mọi hoạt động của ngành luôn đúng định hướng.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với những thuận lợi, khó khăn của đất nước và yêu cầu phát triển của ngành, Đảng ủy KTNN xác định mục tiêu tổng quát xuyên suốt nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Để thực hiện, phương hướng lãnh đạo của Đảng bộ sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 03, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; tập trung đổi mới mạnh mẽ các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán và nâng cao chất lượng kiểm toán; siết chặt kỷ cương trong thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đoàn kết, thống nhất, kiên quyết, kiên trì thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết đại hội XII của Đảng./.

Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua nhiều tập thể, cá nhân của Đảng bộ KTNN đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý:

Đảng bộ KTNN và 5 tổ chức cơ sở đảng 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, được Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tặng Bằng khen, trong đó có 1 tổ chức đảng được đề nghị Đảng ủy Khối tặng Cờ thi đua.

Đảng bộ KTNN khu vực II và Chi bộ KTNN khu vực XII được được Đảng ủy Khối công nhận, tặng Bằng khen đối với tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

16 đảng viên 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối và Giấy khen của Đảng ủy KTNN; 8 đồng chí được Đảng ủy Khối công nhận danh hiệu Bí thư chi bộ tiêu biểu.

1 đồng chí được Ban Tuyên giáo T.Ư tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 9 cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN khen thưởng.

53 đồng chí  được tặng Huy hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng.

14 đồng chí được Uỷ ban Kiểm tra T.Ư tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.Theo Báo Kiểm toán số 32/2015
Các bài đã đăng