Đại hội Đảng bộ KTNN
Đảng bộ KTNN đã tập trung trí tuệ lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh!
Trong hai ngày 11 và 12/8/2015, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-202. Bên hành lang Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã dành cho Trang thông tin điện tử KTNNbuổi trao đổi xung quanh hoạt động của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ 2010-2015 cũng như những nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

* Thưa ông,ông đánh giá như nào về nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ KTNN, nhiệm kỳ được đánh giá là có rất nhiều thành tựu và đổi mới?

- Có thể khẳng định rằng, 5 năm qua toàn Đảng bộ KTNN đã tập trung trí tuệ lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra.

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, có thể thấy kết quả nổi bật nhất của Đảng bộ KTNN là tham mưu đề xuất việc đưa địa vị pháp lý của KTNN và Tổng KTNN vào Hiến pháp năm 2013 và sửa đổi Luật KTNN phù hợp với địa vị pháp lý mới của KTNN trong Hiến pháp; đồng thời lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản quản lý, các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN. Công tác kiểm toán đạt kết quả tích cực, từ chủ trương đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán… nhằm nâng cao chất lượng của các cuộc kiểm toán ngay từ khâu lập kế hoạch. Thông qua kết quả kiểm toán đã cung cấp thông tin sát thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo,  điều hành, quản lý của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Đảng ủy KTNN đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai nghiêm túc việc quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Khối, nhất là Nghị quyết số 02 về công tác tư tưởng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước số 30-Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của KTNN và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, dân chủ trong sinh hoạt đảng.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự và lãnh đạo KTNN tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc và quy trình theo quy định của Đảng.Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý và Hướng dẫn số 06-HD/TCTW ngày 02/4/2002 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhiều văn bản có liên quan, Ban cán sự Đảng KTNN đã ban hành Nghị quyết số 34-NQ/BCS về điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác, bố trí cán bộ có kinh nghiệm đến các đơn vị KTNN khu vực mới thành lập, còn có khó khăn về nhân lực. Đảng ủy KTNN đã chỉ đạo cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ để tạo sự thống nhất nhận thức cho toàn thể đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ, xem đây là công việc thường xuyên và thông qua đó để đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ, nhất là đối với cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển. Ngoài ra, việc thành lập Văn phòng Đảng-Đoàn thể (tương đương cấp Vụ) đưa công tác tham mưu cho Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng về một đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bán Cán sự và Đảng ủy KTNN.  
Thời gian vừa qua, với đặc thù của ngành, KTNN đã thành lập các chi bộ Đảng tạm thời ở các đoàn kiểm toán.Chúng tôi nghĩ đây là vấn đề rất thiết thực, hiệu quả và phù hợp thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Thông qua việc sinh hoạt chi bộ Đảng tạm thời, việc quản lý, giám sát đảng viên cũng được quan tâm hơn. Đây cũng là một trong những cơ sở để Đảng bộ KTNN tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giao nhiệm vụ cho đảng viên, đồng thời kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ và nguyên tắc sinh hoạt Đảng tại Chi bộ. Chính vì vậy công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ KTNN thực sự được quan tâm và xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

* Chủ trương luân chuyển cán bộ  là chủ trương chung của Đảng, Nhà nước và KTNN đã hiện thực hóa bằng Nghị quyết số 34 về về luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức KTNN. Ông đánh giá thế nào về nội dung này?

- Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý và Hướng dẫn số 06-HD/TCTW ngày 02/4/2002 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;Trước yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, nhất là công chức trẻ, trong quy hoạch được rèn luyện thử thách qua thực tiễn và môi trường công tác khác nhau, ở những đơn vị mới thành lập, những lĩnh vực, địa bàn có khó khăn thách thức, giúp cho cán bộ, công chức có môi trường, điều kiện rèn luyện trưởng thành, phát triển nhanh và toàn diện hơn; nhằm chủ động xây dựng và chuẩn bị đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo và công chức chuyên môn có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu, có năng lực lãnh đạo, quản lý và có bản lĩnh để bố trí, bổ sung tăng cường cho các vị trí, các đơn vị còn thiếu cán bộ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của ngành KTNN trong giai đoạn tới, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Nghị quyết số 34-NQ/BCS ngày 25/11/2011 về việc điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức thuộc Kiểm toán Nhà nước. Có thể nói việc luân chuyển cán bộ của KTNN của KTNN được Đảng ủy KTNN phối hợp và lãnh đạo nhịp nhàng. KTNN đã chủ động tăng cường những cán bộ kinh nghiệm đến các khu vực đơn vị còn khó khăn về nhân lực đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ của KTNN. Theo quan điểm của tôi, đây là biện pháp quan trọng trong công tác cán bộ, không chỉ nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành một cách toàn diện, có điều kiện rèn luyện, thử thách và trưởng thành, mà còn nhằm điều chỉnh cơ cấu, tạo sự đồng đều và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của từng đơn vị vàcủa toàn ngành.

* Thực tế cho thấy, Đảng bộ KTNN trong thời gian qua đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đảng ủy Khối có kế hoạch nhân rộng những cách làm hay của KTNN không thưa ông?

- Chúng tôi nhận thấy rằng, công tác xây dựng đảng nói chung và trong công tác cán bộ nói riêngtrong Khối các cơ quan trung ương có nhiều điển hình và nhân tố mới, cách làm hay. Việc làm của KTNN cũng là điểm sáng tạo và đây là kinh nghiệm quý để Đảng ủy Khối nghiên cứu và tổng kết từ đó chỉ đạo trong toàn Đảng bộ Khối phát huy kinh nghiệm và cách làm tốt.

* Theo ông trong thời gian tới Đảng ủy KTNN cần làm gì để tiếp tục xây dựng Đảng bộ KTNN trở thành Đảng bộ trong sạch vững mạnh?

- Được biết trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ KTNN xác định mục tiêu tổng quát xuyên suốt là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, bên cạnh việc tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, Đảng bộ KTNN cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức một cách có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.Xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên, giáo dục cán bộ đảng viên ngay từ chi bộ để kịp thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu. Đồng thời, Đảng bộ KTNN tiếp tục chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳvà kiểm tra giám sát đảng viên, tiếp tục duy trì mô hình sinh hoạt đảng tạm thời tại các đoàn kiểm toán. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện cả về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Lê Phương Vân (Thực hiện)
Các bài đã đăng