Đại hội Đảng bộ KTNN
Cần phát huy mô hình chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời
LÊ VĂN THÁI - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư
         
              Đồng chí Lê Văn Thái

Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ ở các cơ quan, đơn vị có vai trò quan trọng, tác động tích cực đối với việc củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư (Đảng bộ Khối), trong đó có Đảng bộ KTNN đã nắm vững yêu cầu của Đảng ủy cấp trên, từ đó vận dụng và sáng tạo những cách làm phù hợp, tạo bước “đột phá” trong đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK (NQ 01) ban hành ngày 10/01/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan  T.Ư (Đảng ủy Khối), năm 2013, Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 62 KH/ĐUK (KH 62) về triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ” (Năm chi bộ) và tổ chức Năm chi bộ, biểu dương 500 bí thư chi bộ tiêu biểu; đồng thời có những hướng dẫn cụ thể, coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng chi bộ. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc xác lập kỷ cương, nề nếp sinh hoạt Đảng mà trước hết là sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Quán triệt chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã tích cực tiến hành các nội dung sinh hoạt chuyên đề để tăng sức hấp dẫn và hiệu quả thiết thực cho sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, một số đảng bộ có phần lớn lực lượng cán bộ, đảng viên thường xuyên phải đi công tác dài ngày đã thí điểm những cách làm sáng tạo như ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện cho các đảng viên sinh hoạt trực tuyến hay thành lập các chi bộ tạm thời để vừa duy trì sinh hoạt của đảng viên vừa đảm bảo gắn chặt nhiệm vụ chính trị mà đơn vị giao phó.

Trong Đảng bộ Khối có một số đảng bộ trực thuộc có đặc thù là đảng viên phải hoạt động phân tán, thường đi công tác xa, dài ngày, điển hình như Đảng bộ KTNN và Đảng bộ Thanh tra Chính phủ luôn phải tổ chức các đoàn đi kiểm toán, thanh tra ở cơ sở với thời gian từ 3 đến 6 tháng. Do đó, việc quản lý sinh hoạt của đảng viên là vấn đề mới đặt ra đối với Đảng ủy Khối. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã mạnh dạn tạo điều kiện để các đảng bộ này thí điểm thành lập các chi bộ sinh hoạt tạm thời. Cụ thể, những tổ có 3 đảng viên chính thức trở lên đi công tác trên 3 tháng (đối với Đảng bộ KTNN thì bao gồm cả đảng viên dự bị và thời gian công tác từ 1 tháng trở lên) thì cấp ủy đang trực tiếp quản lý đảng viên ra quyết định thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời. Trong quá trình công tác tại cơ sở, chi bộ tạm thời phải duy trì sinh hoạt và quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Khi hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ tạm thời báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý đảng viên và tự động giải tán.

Cách làm thí điểm trên đã thể hiện được tư duy phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện ở hai khía cạnh. Thứ nhất, các đảng viên đi công tác xa trên 1 tháng không cần chuyển sinh hoạt Đảng, cũng không phải về nơi cơ quan chủ quản để sinh hoạt mà vẫn tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ và không vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng; qua đó đảm bảo công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên trong thời gian đi công tác; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm toán. Thứ hai, theo quy định thi hành Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt tạm thời được cấp ủy nơi đảng viên đến công tác lập ra, nhưng như vậy thường làm mất tính chủ động trong sinh hoạt và khó bảo đảm tính khách quan trong công tác của đảng viên. Vì vậy, việc các đơn vị thanh tra, kiểm toán chủ động vận dụng thành lập các chi bộ tạm thời là vừa đảm bảo chế độ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên đi công tác xa, dài ngày vừa góp phần bảo đảm tính khách quan trong lãnh đạo hoạt động chuyên môn. NQ 01 và KH 62 đòi hỏi chúng ta phải có những cách làm sáng tạo và mạnh dạn như thế. Sự thành công của mô hình này cần được tổng kết và nhân rộng trước yêu cầu đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng hiện nay.

Trong nhiệm kỳ tới, để có thể nhân rộng mô hình sinh hoạt chi bộ tạm thời, Đảng ủy Khối sẽ trực tiếp đi kiểm tra chất lượng sinh hoạt của các chi bộ này để từ đó đánh giá, đúc rút những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng mới trong đổi mới sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, các đảng bộ đã triển khai tốt mô hình này, tiêu biểu là Đảng bộ KTNN, cần tổng kết, đánh giá lại hiệu quả. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ KTNN cũng cần lưu ý đến trường hợp khi cử cán bộ đi công tác trên 1 tháng mà tổ công tác không đủ 3 đảng viên để lập chi bộ tạm thời thì nên chăng cần nghiên cứu, áp dụng hình thức sinh hoạt trực tuyến để đảm bảo duy trì chế độ sinh hoạt cho đảng viên. Rõ ràng, thực tế đã đặt ra yêu cầu đối với Đảng ta là cần phải tiếp tục đổi mới trong hoạt động để thích ứng với một xã hội CNTT ngày càng hiện đại./.Trong ảnh là một buổi sinh hoạt chi bộ tạm thời tại Đoàn kiểm toán của Đảng bộ KTNN khu vực I     

Đến nay, Đảng bộ KTNN đã thành lập trên 700 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán; trong đó, riêng giai đoạn 2010-2015 thành lập 549 chi bộ. Các chi bộ tạm thời đều đảm bảo duy trì sinh hoạt 3 kỳ theo đoàn kiểm toán, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đã góp phần làm tốt công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên trong thời gian đi kiểm toán. Nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, tổ chức thảo luận theo chuyên đề, vừa nâng cao chất lượng kiểm toán, vừa giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các bài đã đăng