Đại hội Đảng bộ KTNN
Tiểu ban Văn kiện: Tổ chức họp góp ý hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày 22/7/2015, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức họp góp ý hoàn thiện các nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì.
Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước góp ý hoàn thiện các nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020
Tham dự cuộc họp có các đồng chí Hoàng Hồng Lạc, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng KTNN, Phó Trưởng Tiểu ban; đồng chí Đoàn Xuân Tiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng KTNN, Phó Trưởng Tiểu ban và các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện.

Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị từ đầu năm 2015. Theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 161-KH/ĐU ngày 16/12/2014 của Đảng ủy KTNN về Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bản dự thảo được gửi các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc để lấy ý kiến góp ý; xin ý kiến Ban chấp hành Đảng ủy tại Hội nghị Ban chấp hành trước khi trình Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Báo cáo về công tác tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể, Tổ trưởng Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện trình bầy, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2015, đã có  32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đoàn Thanh niên KTNN với hàng trăm ý kiến tham gia góp ý vào “Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Về cơ bản các ý kiến thống nhất với nội dung của dự thảo Báo cáo Chính trị; các ý kiến đều cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị rất công phu, nội dung trình bày khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ tiếp thu. Từng nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị đều nêu rõ quan điểm, đường hướng phát triển, có trọng tâm trọng điểm rõ ràng. Nhiều ý kiến đã được Tổ Giúp việc Tiểu Ban văn kiện tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp.

Tại cuộc họp, theo đánh giá của các thành viên Tiểu ban Văn kiện, sau 4 lần chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Báo cáo Chính trị, về cơ bản dự thảo Báo cáo chính trị đã hoàn thiện, quy tụ được trí tuệ của toàn Đảng bộ. Vì vậy, tại cuộc họp lần này, các thành viên Tiểu ban tập trung cho ý kiến làm rõ nội hàm một số nội dung nhằm phản ánh cụ thể  hơn nữa từng nhóm vấn đề, đặc biệt ở nội dung kiểm điểm đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Đảng ủy yêu cầu: Tổ giúp việc biên tập tiếp thu toàn bộ các ý kiến đã được Tiểu ban thống nhất chỉnh sửa, bổ sung để dự thảo báo cáo đảm bảo súc tích, sâu sắc, chất lượng và sát thực trước khi trình tại Đại hội Đại biểu KTNN lần thứ VI. Đồng chí Bí thư cũng lưu ý Tổ giúp việc khẩn trương hoàn thiện các nội dung trọng tâm, giao các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị-xã hội chuẩn bị các nội dung tham luận để báo cáo trước Đại hội. Các tham luận cần bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như công tác xây dựng Đảng…

Các bài đã đăng