Đại hội Đảng bộ KTNN
Kiểm toán Nhà nước hoàn thành Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ

(kiemtoannn.gov.vn)-Hiện nay, có 32/32 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hầu hết đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được tổ chức trang trọng, nghiêm túc và đạt kết quả khả quan, tạo tiền đề cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

Toàn Đảng bộ KTNN có 32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có 10 đảng bộ cơ sở, 10 đảng bộ bộ phận, 6 chi bộ trực thuộc và 6 chi bộ cơ sở. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, sát sao và cụ thể của Ban cán sự, Đảng ủy KTNN và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tiến hành đại hội bảo đảm thời gian, tiến độ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 161-KH/ĐU ngày 16/12/2014 của Đảng ủy KTNN về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN. 

Tính đến ngày 08/7/2015 có 32/32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành đại hội theo kế hoạch đề ra. Nhìn chung, đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, bảo đảm các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau đại hội. Các đại hội đều thông qua báo cáo chính trị và đề ra nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ 2015 -2017 (đối với các chi bộ trực thuộc) và nhiệm kỳ 2015- 2020 (đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận) với nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy KTNN. Hệ thống các văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, tập hợp được trí tuệ của đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của KTNN. Chất lượng các văn kiện được nâng lên, bảo đảm yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nghiêm túc tự phê bình, đánh giá đúng thực trạng tình hình, thể hiện rõ kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu được những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trên tất cả các lĩnh vực và đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với yêu cầu thực tiễn của cơ sở với quyết tâm cao, đồng thời bảo đảm tính khả thi. Đặc biệt tập trung bám sát vào Kế hoạch Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017.

           
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ điểm Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Tại các đại hội, việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ KTNN được tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều ý kiến tham gia có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là các ý kiến góp ý về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ tới với yêu cầu về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, xây dựng đội ngũ có chất lượng để đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Công tác nhân sự cấp ủy, về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, bảo đảm đúng nguyên tắc trong bầu cử, phát huy được tính công khai, dân chủ trong Đảng. Hầu hết các đại hội đều bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy viên do đại hội xác định, đúng cơ cấu và định hướng. Nhân sự được giới thiệu đều đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hầu hết đều thuộc quy hoạch cấp ủy và gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị. Qua 32 đại hội (có 03 đảng bộ thực hiện bầu bí thư cấp ủy trực tiếp: Đảng bộ KTNN khu vực IV, khu vực VIII và Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib), 205 cấp ủy viên trúng cử vào cấp ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Số lượng và cơ cấu cấp ủy tương đối hợp lý, bảo đảm phát huy và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị (Số lượng cấp ủy/1 đơn vị nhiều nhất là 11 người, số lượng ít nhất là 3 người). 

          
Các đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ KTNN trước hết là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và chuẩn bị tổ chức đại hội của Đảng ủy và cấp ủy các cấp đã tạo được sự thống nhất cao trong toàn thể đảng viên, các tổ chức đảng về mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành đại hội, tổ chức thực hiện đúng như nội dung chỉ đạo, hướng dẫn trong các văn bản đã được quán triệt. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch của Đảng ủy KTNN và các văn bản liên quan đến đại hội đảng các cấp cho toàn thể cấp ủy viên các cấp và chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thông qua sinh hoạt chi bộ để quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy KTNN đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 06/4/2015 về tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thành lập 03 tiểu ban giúp việc Đại hội: Tiểu ban Văn kiện đại hội, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và Tổ chức đại hội. 

Ban Thường vụ đã thành lập 04 Đoàn chỉ đạo đại hội và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy để theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đại hội theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt lưu ý các đơn vị một số nội dung trong việc tổ chức đại hội đảng các cấp, xây dựng các mẫu biểu, chương trình đại hội, kịch bản đại hội, đề cương văn kiện, dự thảo nghị quyết, quy chế đại hội... để các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thực hiện theo đúng quy định.

Các đoàn chỉ đạo đại hội luôn nắm sát công tác chuẩn bị đại hội của các đơn vị; đã tổ chức thẩm định hồ sơ đại hội do cấp ủy các đơn vị chuẩn bị một cách nghiêm túc, từ chương trình đại hội, các văn kiện đại hội, đề án và phương án nhân sự đại hội. Trên cơ sở đó, cấp ủy các đơn vị đã tiếp thu, hoàn thiện để báo cáo BTV Đảng ủy phê duyệt. Các đoàn chỉ đạo đại hội thường xuyên cập nhật tình hình chuẩn bị đại hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở các đơn vị để chỉ đạo và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

          
Các đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận KTNN khu vực I bỏ phiếu thông qua Nghị quyết Đại hội

Theo ý kiến lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể: Đại hội của các đảng bộ, chi bộ đã thực sự là ngày hội của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thành công nổi bật của đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc là chất lượng các Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đánh giá rất thẳng thắn và nghiêm túc những mặt làm được và những mặt tồn tại, hạn chế, tìm ra những nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới; bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phù hợp với thực tiễn ở đơn vị nên có tính khả thi cao. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và bầu cấp ủy khóa mới thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn theo đúng quy định./.

Phương Vân

Các bài đã đăng