Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2015 – 2017

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 06/7/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Chi bộ Vụ Pháp chế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Ủy viên Ban Cán sự, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có đồng chí Cao Tấn Khổng - Ủy viên Ban Cán sự, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ bộ phận Vụ Pháp chế.

Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2015 - 2017

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2012 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2017 của Chi bộ Vụ Pháp chế cho thấy, trong nhiệm kỳ 2012 – 2015, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng.

Một trong những kết quả nổi bật của đơn vị trong nhiệm kỳ qua được Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN ghi nhận là cấp ủy đã lãnh đạo tập thể Vụ tham mưu cho Lãnh đạo KTNN trong việc đề xuất bổ sung địa vị pháp lý của KTNN và Tổng Kiểm toán Nhà nước trong Hiến pháp năm 2013; Làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Luật KTNN (sửa đổi) theo kế hoạch. Đến nay, Luật KTNN (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII với số phiếu tán thành cao (434/438 đại biểu có mặt, đạt 99,08%). Bên cạnh đó, Chi ủy đã lãnh đạo tập thể Vụ nghiên cứu, đề xuất những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của KTNN trong các luật có liên quan. Hàng năm trình Lãnh đạo KTNN ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngành và đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng chương trình đã được ban hành.

          
Toàn cảnh Đại hội

Trong công tác thẩm định kiểm toán, hàng năm, Vụ đã thẩm định về tính pháp lý 100% dự thảo Báo cáo kiểm toán của các KTNN chuyên ngành, khu vực lập trước khi trình lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt. Các báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế cơ bản đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Đơn vị cũng thực hiện tốt việc tham mưu cho lãnh đạo KTNN trong việc xem xét, xử lý các vấn đề liên quan đến đánh giá, kết luận và kiến nghị kiểm toán của KTNN; tham gia giải quyết kiến nghị kiểm toán theo chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Chi ủy Chi bộ luôn quan tâm bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú. Nhiệm kỳ 2012 – 2015, Chi bộ đã kết nạp được 05 đảng viên mới; quan tâm bồi dưỡng đảng viên mới, đảng viên trong thời gian dự bị được giao nhiệm vụ, thử thách, kiểm tra đánh giá thực hiện nhiệm vụ đảng viên… Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được Chi ủy Vụ Pháp chế quan tâm và lãnh đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có hiệu quả. 

          
Đồng chí Lê Huy Trọng trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành (BCH) Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 do đồng chí Lê Huy Trọng – Bí thư Chi ủy trình bày. Báo cáo kiểm điểm đã nêu rõ những những mặt đã làm được, những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục trong việc lãnh đạo việc chấp hành Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, Chi ủy Vụ Pháp chế đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng tạo sự đoàn kết thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể cơ quan đơn vị. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới”. 

          
Đồng chí Đoàn Xuân Tiên phát biểu chỉ đạo Đại hội
   
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng KTNN đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Vụ Pháp chế đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2015. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ qua, tuy có biến động nhất định về mặt tổ chức, song Chi bộ đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2013. Đặc biệt, Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Ban Cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN xây dựng, đề xuất, hiến định địa vị pháp lý của KTNN và Tổng Kiểm toán Nhà nước trong Hiến  pháp năm 2013; Tham mưu xây dựng Luật KTNN sửa đổi theo Hiến pháp 2013.

Bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao với nội dung các văn kiện trình Đại hội và các ý kiến đóng góp tại Đại hội, đồng chí Đoàn Xuân Tiên đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, BCH Chi bộ sớm kiện toàn cấp ủy, kiện toàn các Ban và xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy. Chi bộ cần bám sát các nội dung Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu KTNN lần thứ VI, Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2013-2017 để xây dựng kế hoạch công tác của Chi bộ trong 5 năm tới với những kế hoạch hành động trong từng năm theo mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể.

          
BCH Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2015 - 2017 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội

BCH nhiệm kỳ 2015 - 2017 cần nghiên cứu những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của BCH nhiệm kỳ trước để có giải pháp khắc phục nhằm lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Chi bộ cần chú trọng xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và chuyên môn; làm tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo KTNN về việc tổ chức thực hiện hướng dẫn triển khai có hiệu lực, hiệu quả về Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)… BCH Chi bộ cần phối hợp tốt với chính quyền để làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý cán bộ đảng viên, chuyên viên; Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, chỉ đạo sâu sát với các đảng viên, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Chi bộ…

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Pháp chế, nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đồng chí Lê Huy Trọng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi ủy, đồng chí Trần Lê Tuấn giữ chức Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ VI Đảng bộ KTNN gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

M.Thúy

Các bài đã đăng