Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 02/7/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ bộ phận Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chuyên ngành VI đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Ủy viên Ban Cán sự, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Cùng dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI.

Đồng chí Đoàn Xuân Tiên phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI khóa III trình Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2013 – 2015, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI đã cùng với lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, từ công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, công tác kiểm toán, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán đến công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán. Từ năm 2013 – 2015, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán 8 – 9 cuộc kiểm toán/năm, với chất lượng kiểm toán được nâng lên theo từng năm; đơn vị chú trọng tăng cường loại hình kiểm toán hoạt động, kiểm toán theo chuyên để để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực hiệu quả trong quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Kết quả kiểm toán từ năm 2013 – 2015, KTNN chuyên ngành VI đã kiến nghị tăng thu cho NSNN số tiền trên 2.300 tỷ đồng, đồng thời chỉ rõ những mặt làm được, chưa làm được trong công tác quản lý tiền, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế, sai sót trong công tác quản lý tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy bộ phận, tập thể lãnh đạo đơn vị và đảng viên trong đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Cán bộ, đảng viên đã tích cực học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo đức; các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực, có trách nhiệm, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, kịp thời động viên thăm hỏi, giúp đỡ cán bộ đảng viên gặp khó khăn.

          
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Hàng năm, Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành VI đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trước khi triển khai các đoàn kiểm toán, đồng thời quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành KTNN đến từng cán bộ, đảng viên gắn với việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, nhất là hoạt động kiểm toán. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy KTNN chuyên ngành VI, nội bộ đơn vị luôn thống nhất, đoàn kết, có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình trên tinh thần xây dựng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các phòng và toàn để đảng viên đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.

          
Toàn cảnh Đại hội

Về phương hướng, mục tiêu tổng quát xuyên suốt trong 5 năm nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ KTNN chuyên ngành VI xác định: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tập thể đoàn kết, nhất trí nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Kiểm toán Nhà nước giao”. Trong đó tập trung vào 4 nhóm phương hướng nhiệm vụ: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng và năng lực chỉ đạo điều hành của cấp chính quyền; Tập trung đổi mới các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng và kết quả kiểm toán, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của từng cấp lãnh đạo, quản lý; Thắt chặt kỷ cương trong thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu; Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, Ban Chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Xuân Tiên, Ủy viên BCS, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2015. Những kết quả cơ bản và quan trọng đó đã đóng góp vào thành tích chung của toàn Ngành và Đảng ủy KTNN trong thời gian qua. 

          
Đồng chí Đoàn Xuân Tiên tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp được Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI cần tiếp tục xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Về nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Đoàn Xuân Tiên yêu cầu: Trong hoạt động kiểm toán, đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán trên tất cả các khâu của quy trình kiểm toán; tuân thủ các Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước đồng thời đẩy mạnh hơn nữa loại hình kiểm toán hoạt động và ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán... Trong công tác tổ chức cán bộ, đơn vị phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong lề lối, phương pháp làm việc chuyên nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.

Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị, sau Đại hội, BCH đảng bộ sớm kiện toàn cấp ủy, kiện toàn các Ban và xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy. Đảng bộ cần bám sát các nội dung Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu KTNN lần thứ VI, Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2013-2017 để xây dựng kế hoạch công tác của Đảng bộ trong 5 năm tới và xây dựng kế hoạch hành cộng cụ thể trong từng năm theo mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể. 

           
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. BCH Đảng bộ khóa mới có trách nhiệm tổ chức phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu các chức danh chủ chốt trong cấp ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Đảng bộ KTNN gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

M.Thúy   

Các bài đã đăng