Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib, nhiệm kỳ 2015-2020
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 23/6/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chuyên ngành Ib tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể, đại diện cấp ủy KTNN chuyên ngành Ia và toàn thể đảng viên Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib.
Đ/c Nguyễn Hữu Vạn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2011-2015 của Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib và Báo cáo chính trị của BCH khóa III, nhiệm kỳ 2011-2015 trình Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Hà Minh Dũng, Ủy viên BCH trình bày trước Đại hôi cho thấy: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán với chất lượng ngày càng cao; cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng từng bước hoàn thiện, đội ngũ cán bộ công chức đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; vai trò vị trí của tổ chức đảng và đảng viên được thể hiện rõ nét trong từng hoạt động của đơn vị và các tổ chức quần chúng, Đảng bộ luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ luôn xác định lãnh đạo hoạt động kiểm toán là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Cấp ủy đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị huy động mọi nguồn lực, xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch trung hạn và kế hoạch kiểm toán hàng năm bám sát với mục tiêu, nội dung và yêu cầu của KTNN trong đó định hướng chuyển dần từ việc kiểm toán báo cáo tài chính sang kiểm toán chuyên đề và kiểm toán hoạt động. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, hàng năm Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ kiểm toán làm cơ sở để Kiểm toán trưởng ban hành các quy định cụ thể chỉ đạo hoạt động kiểm toán.

Toàn cảnh Đại hội

Đến năm 2015, KTNN chuyên ngành Ib hoàn thành cơ bản toàn diện kế hoạch kiểm toán trung hạn được Tổng KTNN phê duyệt. Đã hoàn thành việc kiểm toán 02 đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương là Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và cuối năm 2015 hoàn thành việc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Bộ công an; đã kiểm toán tại 63 công antỉnh, thành phố và phần lớn các tỉnh ủy. Kết quả kiểm toán từ 2011 đến hết năm 2014 đã kiến nghị xử lý tài chính 443.187 triệu đồng trong đó: Các khoản tăng thu: 193.798triệu đồng; Các khoản giảm chi: 222.693triệu đồng; Xử lý tài chính khác: 179.139triệu đồng.

Qua hoạt động kiểm toán, đơn vị đã kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, đã thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề qua đó giúp cho Nhà nước, Bộ Công an thay đổi các chính sách chế độ cho phù hợp với thực tiễn như chế độ quản lý sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, chế độ phí lệ phí trong Công an Nhân dân…  Công tác kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán cũng được KTNN chuyên ngành Ib thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời nội dung. Qua kết quả kiểm tra tại các đơn vị cho thấy, kiến nghị tăng thu, giảm chi của KTNN chuyên ngành Ib được thực hiện từ 82-86%, kiến nghị về giảm chi XDCB đạt 30-50% do các công trình chưa hoàn thành và chưa quyết toán.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành Ib luôn chú trọng tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể, cán bộ, Đảng viên trong đơn vị. Báo cáo cũng đã nêu bật những kết quả đạt được trên các mặt công tác: Xây dựng tổ chức Đảng; Kiểm tra, giám sát của Đảng; Thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Công tác tổ chức đã được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, trong đó đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Các chi bộ đảng tạm thời duy trì sinh hoạt đảng,nội dung sinh hoạt chi bộ tập trung vào các nội dung: Thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước; phổ biến, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên...Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác bồi dưỡng cảm tình và kết nạp đảng viên, kết quả Đảng bộ đã kết nạp được 10 đảng viên mới, đạt được chỉ tiêu của Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Đ/c Nguyễn Hữu Vạn tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib nhiệm kỳ 2015 -2020

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành IB xác định: Xây dựng Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib trong sạch vững mạnh, đội ngũ đảng viên, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu trong thực thi công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020.Báo cáo cũng đưa ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy biên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định: Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib đề ra, với những thành tích, kết quả nổi bật. Những thành tích đó rất đáng phấn khởi, tự hào và là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib, các ý kiến tham luận tại Đại hội cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy KTNN  đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib cần quan tâm, bám sát mục tiêu tổng quát của Đảng bộ KTNN là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020”; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib để triển khai trên thực tế. Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib cầnquyết tâm thực hiện đổi mới công tác kiểm toán; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực hướng đến chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong hoạt động công vụ; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, nâng cao chất lượng đảng viên…

Đ/c Nguyễn Hữu Vạn tặng hoa chúc mừng 02 đảng viên thuộc Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Trần Văn Hoàng, Phó Kiểm toán trưởng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ VI Đảng bộ KTNN gồm 06 đại biểu chính thức.

Cũng tại Đại hội lần này, trong không khí trang trọng, Đại hội đã chúc mừng đồng chí Trần Văn Hoàng và đồng chí Võ Trường Thọ vinh dự được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Thay mặt Đảng ủy KTNN, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn đã trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí./.

Phương Vân
Các bài đã đăng