Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch kiểm toán viên nhà nước
Tên văn bản: Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch kiểm toán viên nhà nước
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 25/08/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 25/10/2016
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch kiểm toán viên nhà nước - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: tccb@dav.gov.vn - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 25/8/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản