ÔNG CAO TẤN KHỔNG
 
 
- Chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ: 5/2008
- Sinh năm: 1958
- Quê quán: Mỹ Thạnh - Ba Tri - Bến Tre
- Ngày vào Đảng CSVN: 15/06/1983
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị: Cử nhân