ÔNG HOÀNG HỒNG LẠC
 

 
- Chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ: 7/2008
- Sinh năm: 1957
- Quê quán: Tân Mì - Yên Dũng - Bắc Giang
- Ngày vào Đảng CSVN: 19/08/1988
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân khoa học
- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị