Nghiên cứu -Trao đổi
IAASB xây dựng Kế hoạch chiến lược nâng cao chất lượng kiểm toán

Sau 3 năm thực hiện thành công những thay đổi đáng kể trong quy phạm báo cáo kiểm toán, cuối tháng 12/2014 vừa qua, Ủy ban Quốc tế về chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo (IAASB) - hoạt động dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), đã hoàn thành bản Kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2015-2019 và Chương trình hành động cho năm 2015-2016, đề ra những mục tiêu cụ thể, cần thiết nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán trong những năm tới.


IAASB có nhiệm vụ thiết lập các ISA và các tiêu chuẩn liên quan khác đạt chất lượng cao, tạo điều kiện cho các quốc gia tiếp cận với các ISA nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng; nâng cao chất lượng và tính thống nhất của công tác thực hành kiểm toán trên thế giới. Tháng 3/2009, IAASB đã công bố 36 ISA hoàn chỉnh gồm các tiêu chuẩn chuyên môn để thực hiện kiểm toán các thông tin tài chính đối với các kiểm toán viên. Các ISA có cấu trúc rõ ràng, thông tin được trình bày riêng biệt gồm các phần: Giới thiệu, mục tiêu, định nghĩa, yêu cầu, ứng dụng và các tài liệu giải thích khác. Các ISA đã được nhiều DN trên toàn thế giới áp dụng, thực hiện và đã được chứng minh là có hiệu quả thực tiễn cao. Nhằm hoàn thiện các ISA hơn nữa, IAASB luôn hoan nghênh các cơ quan Kiểm toán quốc gia và các Công ty Kiểm toán trên toàn cầu phản hồi về các ISA của mình.

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015 - 2019

Kế hoạch này mang tên “Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo lợi ích của cộng đồng trong một thế giới ngày càng phát triển”, phản ánh cam kết của Ủy ban nhằm củng cố niềm tin của công chúng vào các Báo cáo tài chính, vào công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính của kiểm toán viên cũng như đảm bảo lợi ích của cộng đồng.
Kế hoạch 5 năm của IAASB được củng cố bởi 3 mục tiêu chiến lược, phản ánh những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong thời gian tới. Đây được coi là kim chỉ nam định hướng cho mọi hoạt động của IAASB. Ủy ban đã yêu cầu Nhóm công tác đổi mới của mình xem xét những thay đổi của các Báo cáo kiểm toán trong suốt thời gian qua, đồng thời, đề xuất lên IAASB những mục tiêu cần thiết, đặc biệt, trong các lĩnh vực mới và đang phát triển.

Mục tiêu chiến lược thứ nhất của IAASB là tiếp tục xem xét, giải quyết các vấn đề quan trọng trong quá trình kiểm toán thực tế, các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) vẫn được duy trì và góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, giá trị của công tác kiểm toán; tiếp tục sửa đổi, cải cách, dần hoàn thiện các tiêu chuẩn Báo cáo kiểm toán, làm cơ sở, nền móng cho các cuộc kiểm toán đạt chất lượng cao. Xác định được tầm quan trọng của các ISA, IAASB cũng đặt ra một trong những trọng tâm quan trọng của Ủy ban trong thời gian tới là cần nỗ lực hỗ trợ thực hiện và giám sát các ISA này.

Trong mục tiêu chiến lược thứ hai, IAASB hướng tới việc đảm bảo các Chuẩn mực kiểm toán đáp ứng được với điều kiện các nước thay đổi liên tục, bằng cách đáp ứng các yêu cầu của các bên liên quan. Nhận thức trong mục tiêu chiến lược này là các điều kiện liên quan đến Báo cáo tài chính luôn luôn thay đổi (chẳng hạn như việc xuất hiện công nghệ điện toán đám mây trong môi trường công nghệ thông tin), vì vậy việc đảm bảo các Chuẩn mực quốc tế của IAASB sửa đổi để duy trì được tính hợp lý, xác đáng và hiệu quả là một điều đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở đó, IAASB đặt mục tiêu sẽ tập trung xem xét xây dựng mới hoặc sửa đổi những chuẩn mực hiện có; đồng thời phát triển những hoạt động nhằm thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực mới, các chuẩn mực sửa đổi, nhằm chứng minh những lợi ích thiết thực mà Ủy ban đem lại.

Trong mục tiêu chiến lược thứ ba, IAASB xác định việc phối hợp và hợp tác với các tổ chức có liên quan nhằm thúc đẩy chất lượng kiểm toán và nắm bắt các thông tin một cách kịp thời nhất.Rất nhiều các tổ chức liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng Báo cáo tài chính và chất lượng các cuộc kiểm toán liên quan, hướng tới tăng niềm tin của công chúng.Vì vậy, IAASB sẽ có những hoạt động quan trọng hướng tới việc phát triển các mối quan hệ với các tổ chức liên quan chủ chốt, trong đó bao gồm cả Tổ chức quốc tế Các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI).Sự phối hợp với những tổ chức này là mục tiêu quan trọng, hướng tới việc áp dụng các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế trên toàn cầu. Bởi, những nhóm này có sự nhìn nhận thấu đáo về những đặc trưng pháp lý, môi trường luật pháp tại các quốc gia và khu vực khác nhau, từ đó có thể hỗ trợ việc ứng dụng một cách hiệu quả các chuẩn mực mà IAASB muốn thực hiện. 

Trong một tuyên bố mới đây, Chủ tịch IAASB Arnold Schilder cho biết: “Việc sử dụng các ISA ngày càng rộng rãi trên phạm vi toàn cầu cho thấy tầm quan trọng của IAASB trong việc tiếp tục tập trung nỗ lực duy trì chất lượng và cải thiện các ISA này và để đáp ứng những kỳ vọng của tất cả cộng đồng. Do đó, mục tiêu quan trọng hàng đầu của IAASB trong chiến lược 5 năm là giải quyết các chủ đề quan trọng liên quan đến công tác kiểm toán, song song với việc giám sát những hoạt động liên quan”.

Chương trình hành động 2015 - 2016

Vừa qua, IAASB cũng đã phê duyệt Chương trình hành động 2015 - 2016 với chủ trương “Tăng cường chất lượng kiểm toán và đặt nền móng vững chắc cho tương lai”. IAASB phân chia rõ từng kế hoạch cho các dự án hiện tại và những dự án mới. Trong các dự án hiện tại của mình, IAASB vẫn nhấn mạnh việc tuân thủ các ISA, đồng thời, đề cập đến trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc xem xét các báo cáo tài chính công bằng, chính xác, minh bạch. 

Chương trình làm việc trong 2 năm tiếp theo sẽ ưu tiên các vấn đề quan trọng nhất gắn liền với lợi ích của cộng đồng và các tác động đến chất lượng kiểm toán. Trong Chương trình hành động của mình, IAASB cho biết sẽ giải quyết “nhu cầu cần xác định rõ và tăng cường các mối quan hệ giữa các giám sát viên ngân hàng và các kiểm toán viên nội bộ của ngân hàng”; đồng thời, sẽ xem xét phương thức áp dụng các phẩm chất chuyên nghiệp của kiểm toán viên vào công việc kiểm toán, phương pháp các kiểm toán viên có được những giả định, những bằng chứng kiểm toán hữu ích, chính xác nhất./.

Theo Báo Kiểm toán số 4/2015

Các bài đã đăng