ÔNG ĐẶNG THẾ VINH
 

 
- Chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/11/2017
- Sinh năm: 1963
- Quê quán: Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội
- Ngày vào Đảng CSVN: 08/01/1993
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị