ÔNG HỒ ĐỨC PHỚC
 

 
- Chức vụ Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Tổng Kiểm toán Nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ: Từ tháng 04/2016
- Sinh năm: 1963
- Quê quán: Quỳnh Thạch - Quỳnh Lưu - Nghệ An
- Ngày vào Đảng CSVN: 05/07/1993
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế
- Trình độ chính trị: Cử nhân Lý luận chính trị