Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Dự thảo Hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin
Tên văn bản: Dự thảo Hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 05/12/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 05/02/2018
Ghi chú: - Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin. - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: cn7@sav.gov.vn. - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản