Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Dự thảo "Hướng dẫn Kiểm toán môi trường"
Tên văn bản: Dự thảo "Hướng dẫn Kiểm toán môi trường"
Loại văn bản: Hướng dẫn
Ngày lấy ý kiến: 04/12/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 04/02/2018
Ghi chú: - Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Hướng dẫn Kiểm toán môi trường. - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: hoaild@sav.gov.vn. - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản