KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1.
Trung tâm Tin học
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.62820774
 2.
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
   Điện thoại: -  Chi nhánh Hà Nội: 04.37955348 - Chi nhánh phía nam: 08.39918914
 3.
Báo Kiểm toán
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.62820712