KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU

1.
Văn phòng Kiểm toán nhà nước
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại : Cơ sở 1: 0462822144   - Cơ sở 2: 0462820726
 2.
Vụ Tổ chức cán bộ
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
   Điện thoại: 04.62822296
 3.
Vụ Pháp chế
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại:
 4.
Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.62822177
 5.
Vụ Tổng hợp
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04. 62822293
 6.
Vụ Hợp tác quốc tế
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.62822150
 7.
Thanh tra Kiểm toán Nhà nước
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.62822254
 8.
Văn phòng Đảng - Đoàn thể
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.62822183