Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Dự thảo Nghị quyết Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
Tên văn bản: Dự thảo Nghị quyết Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 18/08/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 18/08/2017
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Dự thảo Nghị quyết Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015. - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: vpc@sav.gov.vn. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 18/8/2017.
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản