KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC

1.
Kiểm toán Nhà nước khu vực I
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.37715022
 2.
Kiểm toán Nhà nước khu vực II
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 038.3586145
 3.
Kiểm toán Nhà nước khu vực III
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 0511.3840894
 4.
Kiểm toán Nhà nước khu vực IV
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 08.39141951
 5.
Kiểm toán Nhà nước khu vực V
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại:  0710.3833180
 6.
Kiểm toán Nhà nước khu vực VI
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 033.3696662 (Máy lẻ: 305)
 7.
Kiểm toán Nhà nước khu vực VII
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 029. 3890793
 8.
Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 058.3888766
 9.
Kiểm toán Nhà nước khu vực IX
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 073.3955710
 10.
Kiểm toán Nhà nước khu vực X
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 0280.3757166
 11.
Kiểm toán Nhà nước khu vực XI
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 037.3963619
 12.
Kiểm toán Nhà nước khu vực XII
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 0500.3949868
 13.
Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 064.6250810