Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
Tên văn bản: Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 13/06/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 20/07/2017
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán. - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: vtvcd@sav.gov.vn. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 13/6/2017 đến 20/7/2017.
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản