KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH

1.
Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại : 04.62822269
 2.
Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại : 04.62824859
 3.
Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại : 04.62824809
 4.
Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.62824819
 5.
Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.62820731
 6.
Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.62820742
 7.
Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.62820752
 8.
Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII
  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Cơ cấu tổ chức
  Lãnh đạo đơn vị
  Điện thoại: 04.62824806