Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy chế về sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước
Tên văn bản: Quy chế về sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 09/06/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 15/07/2017
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Quy chế về sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước. - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: vtvcd@sav.gov.vn. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 9/6/2017 đến 15/7/2017.
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản