Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy chế Chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành
Tên văn bản: Quy chế Chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 04/05/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 15/05/2017
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành. - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: kt@sav.gov.vn. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 4/5/2017 đến 15/5/2017.
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản