Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy trình Kiểm toán doanh nghiệp
Tên văn bản: Quy trình Kiểm toán doanh nghiệp
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 27/04/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 27/06/2017
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảoQuy trình Kiểm toán doanh nghiệp. - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: tonghop.cn6@gmail.com. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 27/4/2017 đến 27/06/2017.
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản