Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Tên văn bản: Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 17/08/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 17/10/2016
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: phongchongthamnhung@gmail.com - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 17/08/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản