Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy định kiểm toán doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% Vốn Điều lệ trở xuống
Tên văn bản: Quy định kiểm toán doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% Vốn Điều lệ trở xuống
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 26/04/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 26/06/2017
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quy định kiểm toán doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% Vốn Điều lệ trở xuống. - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: cn6@sav.gov.vn. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 26/4/2017 đến 26/06/2017.
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản