Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng của Kiểm toán nhà nước
Tên văn bản: Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng của Kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 29/03/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 29/05/2017
Ghi chú: - Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng của Kiểm toán nhà nước. - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 29/3/2017 đến 29/05/2017.
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản