Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
Tên văn bản: Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 20/03/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 23/05/2017
Ghi chú: Lấy ý kiên tham gia xây dựng Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: huonghp.ktnn@gmail.com - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 20/3/2017 đến 20/05/2017.
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản