LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII
 
ÔNG HOÀNG BỔNG
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 7/2011

* Sinh ngày: 09/6/1963

* Quê quán: Quảng Trị

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 24/10/1990

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Hành chính

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG LÊ ĐẠI PHONG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 7/2011

* Sinh ngày: 05/12/1957

* Quê quán: Nghệ An

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 24/9/1987

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

ÔNG HOÀNG QUỐC DŨNG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 6/2013

* Sinh ngày: 11/01/1959

* Quê quán: Quảng Ngãi

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Kế toán

* Trình độ chính trị: