Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN 2015
Tên văn bản: Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN 2015
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 20/03/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 20/05/2017
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN 2015. Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: huonghp.ktnn@gmail.com - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 20/3/2017 đến 20/05/2017.
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản