Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
Tên văn bản: Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 29/12/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 28/02/2017
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: cn4@sav.gov.vn - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 29/12/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản