LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VIII
 
ÔNG NGUYỄN VĂN KỶ
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 17/4/2013

* Sinh ngày: 01/5/1959

* Quê quán: Thanh Khê - Thanh Chương - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 31/5/1986

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG PHAN DANH BÌNH
* Chức vụ Phó kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 28/02/2011

* Sinh ngày: 02/8/1966

* Quê quán: Thạch Ngọc - Thạch Hà - Hà Tĩnh

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 21/6/1993

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cử nhân

 

ÔNG NGUYỄN HUY HẢI
* Chức vụ Phó kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/6/2013

* Sinh ngày: 02/02/1965

* Quê quán: Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/4/2011

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Trung cấp