Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương
Tên văn bản: Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 12/12/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 12/02/2017
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: kv1@sav.gov.vn - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 12/12/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản